Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ 
09/09/2020 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận Công văn số 1161/HCQG-SĐH ngày 20/8/2020 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc thực hiện công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ.

        Sở Nội vụ đăng toàn bộ văn bản nêu trên để cá nhân có nhu cầu, cập nhật và đăng ký tham gia./.
Đính kèm: 242.pdf
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website