Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên
Thi nâng ngạch Công chức - Chuyên viên
Thông báo triệu tập, hướng dẫn CBCC một số nội dung có liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2018 
21/01/2019 
 
Nội dung: 227 TB.signed.pdf
 
Liên kết website