Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng phòng theo Kế hoạch số 1755/KH-SNV ngày 15/6/2018 của Sở Nội vụ 
05/07/2018 
 
Nội dung: 1962 TB.pdf
 
Liên kết website