Thi tuyển công chức năm 2018
Thi tuyển công chức năm 2018
Thông báo điều chỉnh tài liệu tham khảo ôn thi tuyển công chức năm 2018 - môn nghiệp vụ chuyên ngành theo TÀI LIỆU 13 
01/03/2018 
 
Nội dung: 568 TB.signed.pdfLUAT KE TOAN 2015.doc (thay thế Luật Kế toán năm 2003)
 
Liên kết website