Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Thông báo công bố tài liệu tham khảo phục vụ kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện 
31/07/2020 
 
Nội dung: TB 2163 TB-SNV.pdf
 
Liên kết website