Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Thông báo công bố tài liệu tham khảo phục vụ kiểm tra, sát hạch xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện dối vớ ông Lê Văn Tiến 
15/09/2019 
 
Nội dung: 3130 TB.signed.pdf
 
Liên kết website