Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo chương trình tập huấn lập báo cáo tài chính 
18/01/2019 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận các Công văn số 70/CV-NLV ngày 15/12/2018 của Tập đoàn Giáo dục nguồn lực Việt về việc chương trình tập huấn cho các đơn vị hành chính sự nghiệp;

         Sở Nội vụ đăng toàn bộ Công văn số 70/CV-NLV nêu trên để cá nhân có nhu cầu, cập nhật và đăng ký tham gia./.
Đính kèm: 70 NLV.pdf
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website