Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Thông báo các lớp đào tạo, bồi dưỡng 
31/07/2019 
 

Thực hiện Công văn số 2124/SNV-TCCCVC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc phổ biến các thông báo chiêu sinh trên Website Sở Nội vụ;

Trên cơ sở tiếp nhận các thông báo:

- Thông báo số 688/TB-HVTP ngày 28/6/2019 của Học viện Tư pháp về việc thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật kinh tế và chính sách cạnh tranh;

- Thông báo số 689/TB-HVTP ngày 28/6/2019 của Học viện Tư pháp về việc thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên sâu về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, thống kê tư pháp;

 - Thông báo số 690/TB-HVTP ngày 28/6/2019 của Học viện Tư pháp về việc thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng chuyên sâu về pháp luật hành chính, tổ chức bộ máy;

- Thông báo số 198/TB-PVTPHCM ngày 04/7/2019 của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chiêu sinh lớp bổ sung kiến thức dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công;

- Thông báo số 555/TB-HVCTQG ngày 09/7/2019 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2, năm 2019;

       Sở Nội vụ đăng toàn bộ các Thông báo nêu trên để cá nhân có nhu cầu, cập nhật và đăng ký tham gia./.
Đính kèm: 3179.rar
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website