Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Thi nâng ngạch công chức năm 2014 
20/02/2014 
 

      Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

     Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ, quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

     Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BNV ngày 11/02/2014 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2014;

          Để có cơ sở đăng ký Bộ Nội vụ về nhu cầu-chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức năm 2014, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, Ban – ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức Hội đặc thù trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc (nếu có) cùng tiến hành rà soát nhu cầu và tổng hợp chung gửi về Sở Nội vụ để đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch công chức của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý theo các tiêu chí sau:

          I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

          1) Đối với kỳ thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương:

          Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 06/2010/NĐ-CP; Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 02/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Thông tư số 08/2011/TT-BNV).

          2) Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương:

          a) Công chức được xác định theo quy định tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP; Thông tư số 08/2011/TT-BNV;

          b) Cán bộ quy định tại Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm (bao gồm cả đại biểu Quốc hội);

          c) Cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền luân chuyển về giữ các chức vụ, chức danh cán bộ lãnh đạo ở cấp huyện.

          3) Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương:

          a) Các trường hợp quy định tại Khoản 2, Mục I Công văn này;

          b) Các trường hợp là Cán bộ giữ các chức vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ở nhiệm kỳ thứ hai.

          II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI:

          Các cơ quan, đơn vị cần rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ, công chức (nêu tại Mục I Công văn này) có nhu cầu và đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch, có đủ năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu công việc tương ứng với ngạch dự thi trên cơ sở phù hợp với cơ cấu ngạch công chức, yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và điều kiện công tác thực tế tại cơ quan đơn vị; cụ thể:

          1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung (áp dụng cho tất cả các ngạch dự thi):

          a) Được đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gia 03 (ba) năm liên tục tính tới thời điểm đăng ký dự thi; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật;

          b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận các nhiệm vụ trong cùng ngành chuyên môn ở vị trí việc làm theo yêu cầu của từng ngạch dự thi;

          c) Phải đảm bảo các yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch đăng ký dự thi;

          2. Điều kiện, tiêu chuẩn theo từng ngạch dự thi:

          Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung quy định tại Khoản 1, Mục II Công văn này; khi đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch, công chức phải đáp ứng các yêu cầu theo tiêu chuẩn của từng ngạch dự thi, cụ thể:

          a) Đối với kỳ thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên hoặc tương đương:

          Phải có thời gian công tác đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 03 năm trở lên ở ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương (không kể thời gian tập sự, thử việc).

          b) Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tương đương:

          - Phải có thời gian công tác đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 09 năm trở lên ở ngạch chuyên viên hoặc tương đương (không kể thời gian tập sự, thử việc);

          - Về đề án, đề tài:

          + Đối với các trường hợp tham gia xây dựng văn bản, đề án thì phải có Quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập văn bản, đề án, và kèm theo tên của văn bản, đề án đã được cấp có thẩm quyền thông qua;

          + Đối với các trường hợp tham gia xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học hoặc chủ trì, tham gia xây dựng các chương trình, đề án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương từ cấp huyện trở lên thì phải có Quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chủ nhiệm hoặc có xác nhận tham gia nghiên cứu đề tài, chương trình, đề án của cơ quan có thẩm quyền.

          c) Đối với kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tương đương:

          - Phải có thời gian công tác đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 năm trở lên ở ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương;

          - Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về đề án, đề tài theo quy định (tương tự tiêu chuẩn đề án, đề tài ở ngạch chuyên viên chính).

          * LƯU Ý:

          1. Căn cứ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP; Thông tư số 08/2011/TT-BNV và Quyết định số 101/QĐ-BNV nêu trên; kể từ năm 2014 các trường hợp được xác định là công chức sự nghiệp (Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập) và các đối tượng được xác định là công chức được điều động đến giữ các chức vụ chủ chốt tại các tổ chức Hội đặc thù; nếu có nhu cầu nâng ngạch công chức đều phải đăng ký theo nội dung nêu tại Công văn này và dự thi trong kỳ thi nâng ngạch công chức hàng năm (áp dụng đối với tất cả các ngạch dự thi) do cấp có thẩm quyền tổ chức (không áp dụng hình thức xét nâng ngạch) theo quy định;

          2. Các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh khi đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý; có trách nhiệm báo cáo chính xác số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có của đơn vị; đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung đăng ký;

        3. Nội dung đăng ký thực hiện theo biểu mẫu đính kèm công văn này và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/3/2014; đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ email: vuhuy143@gmail.com trước ngày 01/3/2014 để tổng hợp chung, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt (các cơ quan, đơn vị đăng ký trễ thời hạn xem như không có nhu cầu thi nâng ngạch công chức năm 2014);

      4. Công văn này được gửi đến Ban Tổ chức tỉnh ủy để đăng ký nhu cầu-chỉ tiêu thi nâng ngạch lên cán sự, chuyên viên và tương đương đối với công chức thuộc khối Đảng, Đoàn thể và phối hợp tổ chức kỳ thi sau khi Bộ Nội vụ thống nhất, giao chỉ tiêu thực hiện chung.

          Trong quá trình triển khai thực hiện nội dung nêu trên; nếu có vướng mắc cần kịp thời liên hệ trực tiếp Sở Nội vụ (hoặc qua số điện thoại 068.3820355) để thống nhất giải quyết./.
BM dinh kem thong bao dang ky du thi.xls

Trần Vũ Huy 
Liên kết website