Thanh tra
Thanh tra
Thanh tra tại UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và các đơn vị trực thuộc về lĩnh vực công tác ngành nội vụ 
05/11/2020 
 

Nhằm tăng cường công tác thanh tra thuộc lĩnh vực công tác ngành nội vụ để kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót; giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý Nhà nước; bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngày 30/10/2020, Giám đốc Sở Nội vụ Ninh Thuận ban hành Quyết định số 265/QĐ-SNV về việc thanh tra công tác tuyển dụng, chức danh nghề nghiệp viên chức; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập và quản lý hồ sơ công chức, viên chức ngành giáo dục tại UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Đoàn thanh tra Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch và Đề cương báo cáo thanh tra gửi đến đối tượng được thanh tra để chuẩn bị phối hợp thực hiện; đồng thời, thực hiện thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

- Thời kỳ thanh tra: từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2019.

- Thời hạn thanh tra: 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.
Đính kèm: 265 SNV.pdf
Thanh Khiết, Phòng Thanh tra  
Liên kết website