Thanh tra
Thanh tra
Thanh tra Chính phủ gặp mặt kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thanh tra 
30/11/2020 
 

Ngày 23/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2020). Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì buổi gặp mặt trực tuyến tại đầu cầu phía Nam.

Description: https://thanhtra.gov.vn/image/journal/article/6296761.png?img_id=6296761&t=1606094441152

Đồng chí Lê Minh Khái, UVTW Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ phát biểu buổi gặp mặt

Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, trong suốt 75 năm xây dựng trưởng thành, hoạt động của ngành Thanh tra vẫn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị thể hiện được vai trò nòng cốt trong đấu tranh xử lý vi phạm và giải quyết các bức xúc của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, trong nhiệm kỳ 2016-2021, ngành Thanh tra tiếp tục đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước giao và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác. Công tác thanh tra góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trong thời gian tới, Tổng Thanh tra đề nghị, toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống 75 năm qua, đoàn kết một lòng, tiếp tục phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; tập trung hoàn thiện thể chế, nhất là thể chế liên quan đến chức năng, nhiệm, quyền hạn, vị trí, vai trò và tổ chức, bộ máy. Đặc biệt là bám sát yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để xây dựng định hướng, kế hoạch thanh tra và triển khai thực hiện bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động thanh tra, đáp ứng yêu cầu quản lý, hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội và tránh chồng chéo.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm pháp luật về tiếp công dân, KNTC; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước; đồng thời đề cao vai trò và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác này.

Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, nhất là Luật phòng, chống tham nhũng 2018; tăng cường quản lý nhà nước về PCTN; chú trọng thanh tra, kiểm tra nội bộ để phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị, kể cả các đơn vị có chức năng chuyên trách trong công tác PCTN.

Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện Luật Thanh tra sửa đổi; tiếp tục xây dựng bộ máy, tổ chức theo hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ./.

 (Ảnh và một số nội dung sưu tầm từ Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)
Nguyễn Kiều Vinh - Phòng Thanh tra 
Liên kết website