Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Thành lập Tổ chỉ đạo, điều hành công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm học 2019-2020 
06/02/2020 
 

Nhằm đánh giá một cách khoa học, khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công lập thông qua việc tìm hiểu, cảm nhận những  nhu cầu, nguyện vọng của người dân để có những biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của người dân đối với chất lượng giáo dục công trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17/01/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 83/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ chỉ đạo, điều hành công tác khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2019-2020 (Tổ chỉ đạo).

Theo đó, Tổ chỉ đạo gồm 10 thành viên; do ông Nguyễn Huệ Khải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Tổ trưởng và ông Lê Bá Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Tổ phó.

          Tổ chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch khảo sát đã đề ra./.
Đính kèm: QDCT 83_signed.pdf
Chí Huyên, Phòng TCBM 
Liên kết website