Thanh tra
Thanh tra
Thành lập Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” 
08/07/2020 
 

Ngày 03/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tỉnh Ninh Thuận (Quyết định);

Theo đó, Ban Quản lý Dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” tỉnh Ninh Thuận (Ban Quản lý Dự án) có chức năng giúp Cơ quan chủ quản, Chủ quản lý dự án triển khai và giám sát các hoạt động của dự án thành phần tại địa phương theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong văn kiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và Hiệp định tài trợ được ký kết với nhà tài trợ.

Ban Quản lý Dự án có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Dự án thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án được cụ thể hóa tại Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án.

Ngoài ra, sau khi dự án kết thúc, Ban Quản lý Dự án giải thể theo Quyết định của UBND tỉnh Ninh Thuận kể từ ngày báo cáo kết thúc và báo cáo quyết toán dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và việc xử lý tài sản của Ban Quản lý Dự án đã hoàn thành.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2020./.
Đính kèm: 1049QD.pdf
Hồng Phượng, Phòng Thanh tra 
Liên kết website