Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn II (2017-2020) 
08/02/2018 
 

Căn cứ Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn II (2017-2020);

Ngày 22/01/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 118/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn II (2017-2020) (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo); theo đó, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo được quy định như sau:

- Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn II (2017-2020); ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo;

- Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm:

+ Tổng hợp, rà soát, báo cáo Trưởng Ban danh sách cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo theo phân công của Thủ trưởng cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo; điều chỉnh, thay thế đại diện cơ quan thành viên về sau, nếu cần thiết và theo nhu cầu của cơ quan thành viên; đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi.

+ Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh tăng hoặc giảm số lượng thành viên Ban Chỉ đạo trong trường hợp cấp thiết do nhu cầu, tính chất công việc và tình hình thực tế tại địa phương.

+ Trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

      Ngoài ra, các văn bản do Trưởng Ban Chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực ký được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định hiện hành./.
Đính kèm: QD118.pdf
 
Liên kết website