Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng đến hết năm 2030 
08/10/2021 
 

Ngày 15 tháng 9 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1529/QĐ-TTg phê duyệt nội dung thực hiện Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng” đến hết năm 2030 (Quyết định).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề ra chỉ tiêu tuyển dụng; thời gian thực hiện Dự án; Chế độ, chính sách đối với lực lượng trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế quốc phòng (Chế độ, chính sách):

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 2.500 chỉ tiêu; thực hiện trong 5 đợt (thời gian thực hiện mỗi đợt là 24 tháng).

- Thời gian thực hiện Dự án: Từ năm 2021 đến hết năm 2030.

- Chế độ, chính sách:

+ Trong thời gian công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng được hưởng chế độ, chính sách như viên chức quốc phòng có cùng trình độ và đang công tác cùng địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020”.

+ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ dự án (24 tháng) được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 4, khoản 2 Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2021./.
Đính kèm: QD-1529-QD-TTg.pdf

Vũ Huy, Phòng QLNS 
Liên kết website