Thanh tra
Thanh tra
Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai 
28/05/2020 
 

Ngày 26/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 1864/UBND-KTTH về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai; theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

          - Tổ chức rà soát, triển khai thi hành, cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm do đơn vị mình xử phạt vi phạm hành chính nhưng đối tượng vi phạm không chấp hành.

          - Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đã ban hành; tổ chức kiểm điểm việc không thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành theo quy định.

          - Chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn mình quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

          Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của UBND các huyện, thành phố để tham mưu UBND tỉnh có hình thức xử lý trách nhiệm theo quy định đối với địa phương không thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh./.
Đính kèm: CV 1864 UBND TINH.pdf
Dâng Tuyên - Phòng Thanh tra 
Liên kết website