Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh 
09/12/2020 
 

Ngày 03/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4316/KH-UBND về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch)theo đó, mục đích và yêu cầu được xác định: 

- Mục đích

Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong việc quản lý, tái sử dụng, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa; phát huy và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom, phân loại các chất thải nhựa sử dụng một lần; vận chuyển đến nơi quản lý, tái chế theo quy định. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh không sử dụng đồ nhựa dùng một lần theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 (Chỉ thị số 33).

- Yêu cầu

Các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo, phát huy cao vai trò, trách nhiệm, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng nhằm tăng cường hoạt động quản lý rác thải sinh hoạt; triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu để hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong sản xuất, lưu thông sinh hoạt; giảm thiểu chất thải nhựa giai đoạn 2020-2021 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 33 với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả, chất lượng và tiến độ đề ra.

  Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch./. 
Đính kèm: 4316 KHUB.pdf
Đông Xuân, Phòng Thanh tra 
Liên kết website