Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với thanh, thiếu niên 
08/06/2018 
 

Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); xây dựng, nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL hiệu quả; nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện;

Ngày 04/6/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 2274/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Đề án “tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh; theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể như sau:

- Phấn đấu 100% thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tuyên truyền, phổ biến về các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, về quyền, nghĩa vụ công dân; chính sách, pháp luật về thanh, thiếu niên.

- Đến năm 2020, có từ 60% đến 90% thanh niên, thiếu niên đặc thù (nông thôn, miền núi, khuyết tật, bạo lực gia đình, công nhân…) được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn.

- Phấn đấu từ 80% trở lên thanh, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, từng địa bàn.

- Giảm từ 10% đến 20% số vụ vi phạm pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên.

       - Nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL cho người làm công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên, cán bộ Đoàn thực hiện công tác PBGDPL./.
Đính kèm: KHUB2274_signed(1).pdf
Trịnh Lâm Hải, Phòng XDCQ&CTTN 
Tin đã đưa
(08/08)
(15/07)
(12/06)
(30/05)
(21/05)
(10/05)
(10/05)
(09/05)
(02/05)
(11/04)

Liên kết website