Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Sửa đổi một số điều của Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích hiến máu, vận động hiến máu tình nguyện 
16/11/2020 
 

Ngày 22/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1875/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích hiến máu, vận động hiến máu tình nguyện ban hành kèm theo Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh.

Trong đó, mức khen thưởng đối với gia đình và cá nhân hiến máu từ lần thứ 10 đến lần thứ 19, được quy định:

- Được đề nghị Ban Chỉ đạo vận động cấp tỉnh xét tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng giá trị tương đương với 0,3 mức lương cơ sở.

- Được đề nghị Ban Chỉ đạo vận động cấp tỉnh xét tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng giá trị tương đương với 0,3 mức lương cơ sở.
    Quyết định số 1875/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 22/10/2020./.
Đính kèm: 1875.pdf

Đăng Nhật, Ban Thi đua-Khen thưởng  
Liên kết website