Tin trong ngành
Tin trong ngành
Sở Nội vụ kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự theo Thông tư số 15/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ 
03/03/2015 
 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Ngày 23/01/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận.

Nhằm kiện toàn nhân sự cơ quan theo đúng quy định của Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh; sáng ngày 02/3/2015, Sở Nội vụ tổ chức Lễ công bố các Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm, thay đổi chức vụ đối với công chức thuộc các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ; cụ thể như sau:

- Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết, Trưởng Phòng Cải cách hành chính giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở Nội vụ;

- Điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Hiền, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ, giữ chức vụ Trưởng Phòng Cải cách hành chính;

- Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thành, Trưởng phòng Công tác thanh niên, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ;

- Thay đổi chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức và Biên chế thành Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ đối với ông Lê Kim Dũng;

- Thay đổi chức vụ Phó Trưởng Phòng Tổ chức và Biên chế thành Phó Trưởng phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ đối với ông Trần Nguyễn Khắc Huy;

- Thay đổi chức vụ Trưởng Phòng Chính quyền địa phương thành Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên đối với ông Trần Đức Lực;

- Thay đổi chức vụ Phó Trưởng Phòng Chính quyền địa phương thành Phó Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên đối với bà Đỗ Thị Như Giang.

Đ/c Châu Thị Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho các công chức thuộc phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ

Thay mặt cho các công chức được điều động, bổ nhiệm, bà Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết đã bày tỏ lòng vinh dự và tự hào khi được Lãnh đạo Sở phân công nhiệm vụ Chánh Thanh tra Sở Nội vụ và hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao.

           Phát biểu tại buổi Lễ công bố, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực của từng công chức thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian đến các công chức được điều động, bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực, nỗ lực hơn nữa, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, ra sức phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giúp Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Ngọc Tiến, Phòng Cải cách hành chính 
Liên kết website