Thanh tra
Thanh tra
Sở Nội vụ kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 
20/04/2020 
 

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnhCông văn số 1138/UBND-VXNV ngày 07/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật kỷ cương thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; ngày 15/4/2020, Giám đốc Sở Nội vụ Ninh Thuận ban hành Quyết định số 46/QĐ-SNV về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính (Quyết định);

Theo đó, Tổ Kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có trách nhiệm tham mưu Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính kết hợp với việc theo dõi, đôn đốc các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Lãnh đạo Sở Nội vụ giao - nhằm không để xảy ra tình trạng xử lý văn bản trễ hạn, vi phạm về thời hạn, thời hiệu.

        Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2020 và thay thế Quyết định số 199/QĐ-SNV ngày 15/10/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc kiện toàn Tổ Kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Sở Nội vụ./.
Đính kèm: Quyet Dinh- 46- SNV.pdf
Hồng Phượng, Phòng Thanh tra 
Liên kết website