Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông 
03/07/2018 
 

           Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; xây dựng, hình thành văn hóa giao thông đối với công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan để giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ngày 26 tháng 6 năm 2018 Sở Nội vụ Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1853/KH-SNV về việc tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, với các nội dung triển khai thực hiện như sau:

          - Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về an toàn giao thông.

          - Tuyên truyền về tình hình tai nạn giao thông, các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông để cảnh báo, nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động tham gia giao thông.

          - Xây dựng, quán triệt, triển khai các kế hoạch, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ được đề ra tại các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh về các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

          - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 146-CTr/TU ngày 19/10/2012 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 1829/KH-UBND ngày 14/4/2014 triển khai thực hiện chiến lược bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch số 1316/KH-UBND ngày 12/4/2016 Phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 750/KH-UBND ngày 28/02/2018 về Năm An toàn giao thông 2018, Kế hoạch số 2488/KH-UBND ngày 18/6/2018 tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến tất cả công chức, viên chức và người lao động để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đồng thời vận động gia đình, người thân trong gia đình chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; không có người vi phạm về trật tự an toàn giao thông./.
Đính kèm: 1853 KH-SNV.pdf

Trần Thị Thu (Văn phòng Sở) 
Liên kết website