Tin trong ngành
Tin trong ngành
Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016-2020) 
20/04/2015 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3083/KH-UBND ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VI-2015. Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2010-2015) và  ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016-2020) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ với những nội dung chính như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu:

 - Mục đích:

+ Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tất cả công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn đến năm 2020.

+ Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động; tăng cường sự đoàn kết, phối hợp, trao đổi, học tập chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác của cơ quan.

+ Chú trọng xây dựng, nhân rộng những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; biểu dương, khen thưởng kịp thời tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua.

 - Yêu cầu:

+ Phong trào thi đua phải được phát động và thực hiện sâu rộng, thu hút đông đảo công chức, viên chức tham gia thường xuyên, liên tục-tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng. Tạo động lực thúc đẩy cơ quan thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội từng năm và giai đoạn đến năm 2020.

+ Nội dung, hình thức phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, phù hợp điều kiện mỗi Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở. Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua hằng năm với các phong trào thi đua theo chuyên đề do UBND tỉnh phát động.

+ Thường xuyên gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng; khen thưởng phải trên cơ sở kết quả, thành tích thi đua; bảo đảm khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, kịp thời; động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất, tạo động lực để tập thể và cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 2. Phương hướng:

- Rà soát, tham mưu sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của UBND các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, các  đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, huyện theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đổi mới phương thức làm việc và khắc phục sự chồng chéo chức năng, thẩm quyền, bảo đảm bộ máy công vụ hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

 

- Tham mưu thực hiện có kết quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh. Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: đầu tư, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, đăng ký thành lập doanh nghiệp, … theo hướng tinh gọn, chặt chẽ, phù hợp, đúng quy định, giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp; đồng thời xây dựng phương châm giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo“công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, công tâm, liêm chính”. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

- Đổi mới phương thức tuyển dụng công chức. Đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, chất lượng.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án 513 “Hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020”. Tham mưu tổ chức thực hiện thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp theo luật định.

 

- Thực hiện đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, sát thực, khách quan, minh bạch, thực hiện đúng thẩm quyền của người đứng đầu.

 

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác tôn giáo. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo đối với cán bộ, công chức, viên chức và tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, nhân sỹ các tôn giáo trong phạm vi quản lý của tỉnh. Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong việc tham mưu, trình UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh trong tôn giáo theo quy định.

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tham mưu UBND tỉnh và Hội đồng thi đua-khen thưởng của tỉnh tổ chức các phong trào thi đua. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các phong trào thi đua và chính sách khen thưởng của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

 

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ. Tham mưu UBND tỉnh ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật. Thực hiện Dự án xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh. Triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng kho lưu trữ tài liệu hiện hành trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 3. Giải pháp:

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động học tập nghiên cứu đầy đủ kịp thời Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/01/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành và Chỉ thị số 52-CT/TU ngày 28/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

- Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua hằng năm, phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 và những năm tiếp theo, gắn với phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua chuyên đề như: Phong trào thi đua “Toàn dân Ninh Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến làm nòng cốt cho phong trào thi đua, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm (2016-2020).

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời khen thưởng cho công chức, viên chức, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất.

 4. Tổ chức thực hiện:

- Các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tập trung triển khai thực hiện các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, bám sát các nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác đã được UBND tỉnh phê duyệt và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của Sở.

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu về tổ chức thi đua khen thưởng trong phạm vi phụ trách, phát huy vai trò của các đoàn thể trong vận động mọi người thi đua.

- Đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua phát triển sâu rộng, hiệu quả, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến.

          - Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác từng năm, đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp, thực chất, hiệu quả./.
Thanh Quý, Sở Nội vụ 
Liên kết website