Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Sở Nội vụ Ninh Thuận tổ chức bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ tháng 9 năm 2018 đối với công chức, viên chức 
28/09/2018 
 

Căn cứ Quyết định số 122/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Ngày 14/9/2018 Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Nội vụ họp bình xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ tháng 9 năm 2018 đối với tập thể Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ- với những kết quả như sau:

          I. Kết quả phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ tháng 9 năm 2018 đối với tập thể các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở:

          1. Xếp loại A: 03 đơn vị

- Phòng Quản lý nhân sự;

- Phòng Tổ chức bộ máy;
           - Phòng Thanh tra.

          2. Xếp loại B: 02 đơn vị

- Ban Tôn giáo;

- Chi cục Văn thư-Lưu trữ.

         II. Kết quả phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ tháng 9 năm 2018 đối với cá nhân thuộc các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở:

        1. Phòng Quản lý nhân sự: 05 công chức xếp loại A: Nguyễn Ngọc Thành, Trần Vũ Huy, Nguyễn Văn Hoà, Trương Văn Phong, Nguyễn Thị Hiền Nhân. 02 công chức xếp loại B: Trần Đức Luận, Nguyễn Thị Thu Hiền. 02 công chức xếp loại C: Trịnh Lâm Hải, Nguyễn Thị Đông Xuân.

2. Phòng Tổ chức bộ máy: 05 công chức xếp loại A: Phạm Ngọc Tiến, Huỳnh Thị Chí Huyên, Trương Thị Minh Khiết, Hồ Tấn Hồng Nhung, Đào Nhật Đạc. 04 công chức xếp loại B: Trần Đức Lực, Nguyễn Thị Thanh Truyền, Nguyễn Đăng Nhật, Kiều Thị An.

3. Phòng Thanh tra: 12 công chức, người lao động xếp loại A: Lê Thị Ánh Sương, Lê Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Quốc Trình, Trần Thị Thu, Nguyễn Nam, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thị Tình, Trần Hồng Phượng, Nguyễn Kiều Vinh, Lưu Thị Thuý Quỳnh, Nguyễn Tấn Lộc, Nguyễn Thị Như Khoa. 02 công chức xếp loại B: Nguyễn Thanh Quý, Nguyễn Huỳnh Thanh Khiết.

4. Ban Tôn giáo: 06 công chức xếp loại B: Nguyễn Tấn Thuyên, Nguyễn Tường, Huỳnh Thị Hồng Lựu, Trần Thị Hồng Phúc, Hoàng Thị Phong Lan, Phạm Thị Kim Thuỷ.

         5. Chi cục Văn thư-Lưu trữ: 11 công chức, viên chức xếp loại B: Phạm Thị Xuân Diệu, Phạm Thái Hùng, Đỗ Thành Hậu, Đàng Chi Hiền, Lê Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Thế Vương, Phan Thị Luyến, Nguyễn Thị Út Hiền, Đặng Lê Vinh, Võ Sinh. 01 viên chức xếp loại C: Trần Thị Kim Loan./.
Đính kèm: TB-2791-SNV.pdf
Thanh Quý, Phòng Thanh tra 
Liên kết website