Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp 
08/05/2018 
 

Với mục đích để các địa phương, Hợp tác xã triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp đảm bảo hiệu quả, thu hút, tuyển dụng được cán bộ phù hợp với nhu cầu, nâng cao thu nhập ở các Hợp tác xã nông nghiệp;

Ngày 09 tháng 4 năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1231/QĐ-BNN-KTHT phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp; theo đó, ngoài các quy định về nội dung, điều kiện, mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 340/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai một số nội dung liên quan cụ thể về:

- Phương thức xác định các Hợp tác xã nông nghiệp tham gia thí điểm thu hút cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc.

- Số lượng thực hiện thí điểm.

- Trình tự thực hiện.

- Hồ sơ của Hợp tác xã đề xuất thí điểm hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc.

- Cơ chế nguồn vốn.

      Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Sở, ngành, địa phương phối hợp tổ chức triển khai hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở Hợp tác xã nông nghiệp theo quy định./.
Đính kèm: QĐ 1231.pdf
Trịnh Lâm Hải, Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website