Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận 
18/06/2021 
 

Ngày 16/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 295/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án tổ chức lại Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận (Quyết định);

Theo đó, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do UBND tỉnh ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2014/TT-BND ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Ninh ThuậnS:

- Lãnh đạo Sở Nội vụ: Gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ:

+ Phòng Hành chính, Văn thư-Lưu trữ;

+ Thanh tra Sở;

+ Phòng Quản lý nhân sự;

+ Phòng Tổ chức bộ máy;

+ Phòng Tôn giáo;

+ Phòng Thi đua-Khen thưởng.

  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/6/2021 và thay thế Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 06/6/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: TCL-SNV.pdf
Hồng Phượng, Phòng QLNS 
Liên kết website