Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Quyết định phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 
05/03/2018 
 

Nhằm triển khai thực hiện một số giải pháp cơ bản đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, hướng đến mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường hiệu lực và hiệu quả của hệ thng pháp luật; từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong tổ chức thi hành pháp luật, tạo tiền đề cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật;

Ngày 26/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 242/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 (Đề án); theo đó, Đề án đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật;

- Hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật;

- Đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật;

- Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật;

- ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật;

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật;

- Bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện Đề án; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra trong việc triển khai thực hiện Đề án./.
Đính kèm: 242.signed.pdf
Trịnh Lâm Hải, Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website