Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Quyết định công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Ninh Thuận 
10/12/2020 
 

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (Dự án 513) Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 25/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian triển khai thực hiện Dự án 513 đến 31/12/2020;

Ngày 01/12/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1031/QĐ-BNV về việc công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính các cấp của tỉnh Ninh Thuận đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định).

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ công nhận hồ sơ, bản đồ địa giới đơn vị hành chính cấp xã (65 đơn vị), cấp huyện (07 đơn vị), cấp tỉnh (01 đơn vị) của tỉnh Ninh Thuận đã được hoàn thiện, hiện đại hóa theo quy định tại Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ đủ điều kiện đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2020./.
Đính kèm: 1031 BNV.pdf
Trần Đức Lực- Phòng Tổ chức bộ máy 
Liên kết website