Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Quyết định của GĐ Sở Nội vụ uỷ quyền cho Trưởng Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ việc thực hiện nhiệm vụ công tác về tín ngưỡng, tôn giáo 
24/09/2018 
 
Nội dung: 184 QĐ.signed.pdf
 
Liên kết website