Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn II (2017-2020) 
28/02/2018 
 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn II (2017-2020);

Ngày 09/02/2018, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh ban hành Quyết định số 224/QĐ-BCĐ về Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn II (2017-2020) (Quy chế); trong đó, Quy chế quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, cụ thể như sau:

- Có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Thuận giai đoạn II (2017-2020).

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động theo kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo; Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động, thực hiện công tác thanh niên của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần quan tâm, chỉ đạo; về chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện tốt công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra lĩnh vực được phân công phụ trách và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

      - Các thành viên Ban Chỉ đạo ngoài việc đề xuất cơ chế, chính sách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị quản lý, còn có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những vấn đề được phân công./.
Đính kèm: QĐ 224.pdf
Trịnh Lâm Hải, Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website