Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương 
30/12/2020 
 

 Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương (Nghị định);

Theo đó, Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương do tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập (Quỹ đầu tư phát triển địa phương); hoạt động huy động vốn, cho vay, đầu tư, ủy thác và nhận ủy thác để thực hiện chức năng Quỹ đầu tư phát triển địa phương của Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

- Về nguyên tắc hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương:

+ Tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước.

+ Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ.

+ Thực hiện cho vay, đầu tư đúng đối tượng và điều kiện theo quy định tại Nghị định.

- Về phạm vi hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương:

+ Huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của Nghị định và pháp luật có liên quan.

+ Cho vay các dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ theo quy định tại Nghị định.

+ Đầu tư các dự án, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ theo quy định tại Nghị định.

+ Ủy thác cho vay, đầu tư; nhận ủy thác quản lý các quỹ tài chính nhà nước tại địa phương, các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật và Nghị định.

+ Thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định quy định cụ thể về địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân; việc thành lập, cơ cấu tổ chức của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và một số nội dung có liên quan.

 Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2021 và thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007./.
Đính kèm: 147 NDCP.pdf
Vũ Huy, Phòng QLNS 
Tin đã đưa
(25/02)
(23/02)
(22/02)
(22/02)
(19/02)
(19/02)
(08/02)
(08/02)
(05/02)
(05/02)

Liên kết website