Công tác văn phòng
Công tác văn phòng
Quy định về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 
08/04/2020 
 

Ngày 24/02/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT quy định quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (Thông tư);

Trong đó, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết quy định:

- Thm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết.

Thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết được xác định căn cứ theo các quy định của pháp luật về thẩm quyền, phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tàsản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

- Thẩm quyền thẩm định đề cương và dự toán chi tiết.

+ Người có thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chtiết thành lập hội đồng thẩm định hoặc giao cho đơn vị chuyên môn trực thuộc làm đầu mối thẩm định;

+ Đối với đề cương và dự toán chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp hoặc theo phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tàsản, hàng hóa, dịch vụ tại địa phương, đơn vị thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ là đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (i);

+ Đối với đề cương và dự toán chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của ngưi có thẩm quyền tại các bộ, cơ quan trung ương, đơn vị thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ là đơn vị chuyên môn về công nghệ thông tin trực thuộc người có thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chtiết (ii);

+ Trường hợp đơn vị có thẩm quyền thẩm định quy định tại (i), (ii) (nêu trên) đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị có thẩm quyền thẩm định quy định tại (i), (ii) (nêu trên) thành lập hội đồng thẩm định hoặc người có thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết có thể giao cho đơn vị chuyên môn trực thuộc thẩm định.

           - Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2020 và thay thế Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin nhưng không yêu cầu phải lập dự án./.
Đính kèm: 03TT.PDF
Tấn Lộc, Phòng Thanh tra 
Liên kết website