Thi đua Khen thưởng
Thi đua Khen thưởng
Quy định về hình thức khen thưởng 
08/11/2019 
 

              Ngày 04/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng (Thông tư).

          Theo đó, tại Điều 3 của Thông tư quy định về hình thức khen thưởng:

- Cơ quan có thẩm quyền căn cứ đối tưng, chức năng, nhiệm vụ được giao và thành tích đạt được của tập thể, cá nhân để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các hình thức phù hợp.

- Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt đượcTập thể, cá nhân đủ tiêu chun tặng hình thức, mức hạng nào thì xét, đề nghị cp có thm quyền tặng thưng hình thức, mức hạng đó, không đề nghị khen thưởng vượt mức hạng.

Đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất- ngườđứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền, trường hợp thành tích tiêu biểxuất sc, có phạm vi ảnh hưởng trong lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh thì đề nghị khen thưởng cp Nhà nước.

- Trong 01 năm không đề nghị xét, tặng 02 hình thức khen thưng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ khen thưởng đột xuất; khen thưởng quá trình cống hiến; khen thưởng theo niên hạn).

           Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 và thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP./.
Đính kèm: TT12-2019_TT-BNV.pdf
Thúy Vy, Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
Liên kết website