Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 
04/10/2019 
 

Ngày 30/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Thông tư);

Theo đó, Thông tư áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức, viên chức; Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát, thanh tra việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thông tư có quy định tiêu chuẩn chung của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo ở địa phương. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc, quản lý, điều hành; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; quyết đoán, chịu trách nhiệm với công việc, quản lý, điều hành; có tinh thần dám nghĩ, dám làm và có lòng say mê học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lối sống trung thực, khiêm tốn, liêm chính, giản dị; tích cực ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực trong giáo dục đào tạo ở địa phương.

- Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi; năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

- Có năng lực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của sở giáo dục và đào tạo theo quy định để giải quyết các vấn đề về giáo dục và đào tạo tại địa phương.

- Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan sở giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

- Có năng lực phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo phát triển giáo dục tại địa phương.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 05 năm trở lên.

          Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/10/2019 và Quyết định số 81/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư có hiệu lực./.
Đính kèm: S42BW-409040308550.pdf
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website