Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Quy định thực hiện bồi dưỡng và chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
25/01/2018 
 

Nhằm hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm; in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng;

Ngày 08/01/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNV hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (Thông tư); trong đó, bao gồm các nội dung sau:

          - Thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm;

          - In, cấp và quản lý chứng chỉ bồi dưỡng;

          - Điều kiện để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng;

- Sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng;

- Xử lý vi phạm trong việc in, cấp, quản lý và sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng;

          Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018.
Đính kèm: 01 2018 TT BNV.pdf; 01 2018 TT BNV 1.pdf; 01 2018 TT BNV 2.pdf
Trần Đức Lực-Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website