Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Quy định một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh 
10/02/2020 
 

Ngày 14/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Quyết định);

Quyết định đã quy định cụ thể về chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

         Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/01/2020 và bãi bỏ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn – khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 1 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Đính kèm: QDUB 01.2020_signed.pdf
Ngọc Thành, P.QLNS 
Liên kết website