Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Quy định mới về chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ đối với người Việt Nam có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài 
17/08/2018 
 

Ngày 20/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài;

Theo đó, người tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đang định cư ở nước ngoài; người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài… được hỗ trợ bằng 4 triệu đồng, nếu đủ từ hai năm công tác trở xuống; nếu thời gian công tác hơn hai năm, thì từ năm thứ ba trở đi, mỗi năm được cộng thêm 1,5 triệu đồng.

Nếu người được hưởng chế độ hỗ trợ đã từ trần trước ngày 05/9/2018 thì thân nhân được hỗ trợ một lần bằng 6 triệu đồng.

Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, các đối tượng được hưởng một số chế độ đãi ngộ khác, như: được cấp Giấy chứng nhận người tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế. Nếu về nước định cư, thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế như đối với người có công; khi chết thì người lo mai táng được trợ cấp mai táng phí.

    Nghị định số 102/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2018.
Đính kèm: 102 nd .signed.pdf
Ngọc Thành, Phòng QLNS 
Liên kết website