Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh 
31/12/2019 
 

Ngày 16/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Nghị quyết);

Nghị quyết đã quy định cụ thể về chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng quy định cụ thể mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2019 và thay thế Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND ngày 25/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: 24.2019.NQ.pdf

Ngọc Thành, Phòng QLNS  
Liên kết website