Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Quy định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư 
01/04/2020 
 

Ngày 23/3/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND Quy định chi hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Nghị quyết);

Theo đó, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp lại theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận được hỗ trợ 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp kiêm nhiệm) tại thời điểm thôi việc cho mỗi năm công tác và được tính như sau:

- Từ đủ 06 tháng trở xuống thì được tính bằng 1/2 năm.

- Từ trên 06 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 01 năm.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/4/2020./.
Đính kèm: nghi quyet 01.pdf

Ngọc Thành, P.QLNS 
Liên kết website