Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý 
28/05/2020 
 

Ngày 20/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (Quyết định);

Theo đó, Quyết định quy định cụ thể về quy trình, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp (bao gồm cử người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh,       Chủ tịch UBND huyện, thành phố.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2020 và thay thế Quyết định số 185/2004/QĐ-UB ngày 15/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: QDUB 15.2020_signed.pdf
Ngọc Thành, Phòng QLNS 
Liên kết website