Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Quy chế tuyển dụng lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận 
04/03/2020 
 

Ngày 25/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận (Quy chế);

Trong đó, Quy chế quy định điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển phải là người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển dụng lao động làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận:

- Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển; có hồ sơ lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ (kèm theo bảng điểm kết quả học tập) với trình độ, chuyên ngành tương ứng, phù hợp theo nhu cầu, vị trí việc làm cần tuyển dụng;

+ Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên - theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ A trở lên).

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 trở lên - khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương trở lên (chứng chỉ B, chứng chỉ A2 trở lên - khung tham chiếu Châu Âu).

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Các điều kiện khác (nếu có) do Quỹ quy định nhưng không được trái quy định pháp luật hiện hành; đồng thời, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, Quy chế quy định không tuyển dụng những người sau đây:

+ Không cư trú tại Việt Nam.

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

          + Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; những trường hợp pháp luật quy định không được làm những vị trí công việc mà Quỹ cần tuyển dụng./.
Đính kèm: QDUB 40_signed.pdf
Hiền Nhân, Phòng QLNS 
Liên kết website