Công đoàn
Công đoàn
Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ 
06/07/2015 
 

Ngày 04 tháng 6 năm 2015, Thủ trưởng cơ quan Sở Nội vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ đã ban hành Quy chế phối hợp hoạt động số 1342/QCPH-TTCQ-BCHCĐ, gồm 7 chương và 20 điều.

         Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn nhằm tạo sự nhất trí cao trong nội bộ, để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đồng thời xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, với mục tiêu chung là thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của ngành Nội vụ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động.

         Công đoàn Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Quy chế phối hợp hoạt động số 1342/QCPH-TTCQ-BCHCĐ ngày 04 tháng 6 năm 2015 giữa Thủ trưởng cơ quan Sở Nội vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ.
Đính kèm: Quy che PHOI HOP 1342 QCPH TTCQ BCĐCĐ.pdf

CÔNG ĐOÀN SỞ NỘI VỤ 
Liên kết website