Xây dựng chính quyền
Xây dựng chính quyền
Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022 
25/01/2018 
 

Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới về công tác thanh niên;

Ngày 29/12/2017, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ký kết Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2022; theo đó, Quy chế đề ra nhiệm vụ phối hợp, cụ thể như sau:

- Phối hợp công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đoàn kết, tập hợp thanh niên;

- Phối hợp phát huy vai trò thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

- Phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần;

- Phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi;

- Phối hợp công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em;

             Ngoài ra, Quy chế đã quy định về chế độ hội họp và trao đổi thông tin; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chủ trì, ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh./.


Đính kèm: 01.signed_04.pdf
Trịnh Lâm Hải, Phòng XDCQ&CTTN 
Liên kết website