Thanh tra
Thanh tra
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Thuận 
17/09/2021 
 

Ngày 12/9/2021, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành Quyết định số 1763/QĐ-BCĐ về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Thuận (Quyết định).

Theo đó, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; gồm 04 Chương, 13 Điều. Trong đó, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh được quy định:

- Tiếp nhận, tham mưu, chỉ đạo triển khai các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

- Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp, các vấn đề phát sinh về tình hình dịch bệnh và các vấn đề khác liên quan trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời; trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải quyết quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 không để dịch bệnh lây lan.

- Chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và địa phương trong việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của các Sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, Nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định.

  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/9/2021./.
Đính kèm: QD-1763.pdf
Nguyễn Kiều Vinh, Thanh tra Sở 
Liên kết website