Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Phối hợp cử công chức, viên chức tham gia các bộ phận giúp việc Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2018 
15/02/2019 
 
Nội dung: 448 QLNS.signed.pdf
 
Liên kết website