Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Phối hợp báo cáo thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ và cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Đề án Thẻ 
29/04/2020 
 
Nội dung: 1280.pdfKem 1280.docx
 
Liên kết website