Công chức - Viên chức
Công chức - Viên chức
Phối hợp cử công chức, viên chức tham gia các bộ phận giúp việc Hội đồng thi nâng ngạch lên chuyên viên và tương đương năm 2018 
07/12/2018 
 
Nội dung: 3993 QLNS.signed.pdf
 
Liên kết website