Lấy ý kiến Văn bản dự thảo
Lấy ý kiến Văn bản dự thảo
Phối hợp, có ý kiến góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác Dân vận 6 tháng đầu năm 2018 và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác dân vận 
14/06/2018 
 
Nội dung: 1729 XDCQ.signed.pdf
 
Liên kết website