Trung tâm lưu trữ lịch sử
Trung tâm lưu trữ lịch sử
Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư-Lưu trữ 
21/08/2018 
 

Ngày 10/8/2018, Giám đốc Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 158/QĐ-SNV về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư-Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận (Quyết định).

Theo đó, Chi cục Văn thư-Lưu trữ có nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như sau:

I. Nhiệm vụ, quyền hạn: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ:

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và hướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

2. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục tài liệu hết giá trị Lưu trữ lịch sử của tỉnh, quyết định hủy tài liệu hết giá trị tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị cần hủy tại Lưu trữ cơ quan đối với cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; quyết định việc hủy tài liệu có thông tin trùng lặp tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật.

5. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ vào công tác văn thư, lưu trữ.

6. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ.

7. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ; giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về văn thư, lưu trữ.

8. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện nhiệm vụ của Lưu trữ lịch sử của tỉnh, gồm: Trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tu bổ phục chế, bảo hiểm, bảo quản, giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

10. Cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề lưu trữ đối với cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ giao và theo quy định của pháp luật.

II. Cơ cấu tổ chức:

1. Lãnh đạo Chi cục Văn thư-Lưu trữ: Gồm có Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.

2. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Văn thư-Lưu trữ: Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

       Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 98/QĐ-SNV ngày 14/6/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư-Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận./.
Đính kèm: 158 QĐ-SNV.pdf
Lê Vinh, Trung tâm Lưu trữ lịch sử 
Liên kết website