Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Nghị quyết đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 
06/10/2021 
 

Ngày 28/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025;

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định quan điểm:

- Công tác cải cách hành chính phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đến kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có kết quả một cách thực chất, mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến rõ rệt, từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với kiểm soát quyền lực; đồng thời bám sát những định hướng chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021- 2030.

- Xác định mục tiêu của công tác cải cách hành chính là góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Công tác cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; là cơ sở để đánh giá năng lực cán bộ khi xem xét bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng cán bộ.

  Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025./.
Đính kèm: NQ-05-TinhUy-451.pdf
Ngọc Tiến, Sở Nội vụ 
Liên kết website